कृती : औषधी चूर्णाना सिद्ध काढ्याची भावना देऊन त्यांचा डोक्यावर लेप करणे
लाभ : केसातील कोंडा, अर्दित(Facial Parolysis) , केस गळने / पांढरे होणे